Profiel

Een bijzondere school met bijzondere kwaliteiten

Inleiding
Wanneer u een school zoekt voor uw kind doet u dat meestal met de bedoeling het beste voor uw kind te zoeken, in overeenstemming met wat u zélf vindt m.b.t. opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u zich op de hoogte stelt van wat iedere school te bieden heeft en waar zij voor staat.

Informatie inwinnen door te spreken met andere ouders, door ervaringen van anderen te combineren met eigen ervaringen en ideeën, door een bezoek te brengen aan diverse scholen, door te spreken met directie en onderwijzend personeel.

Onderstaande informatie kan u bij dit proces een goede dienst bewijzen. Hierin vertellen wij in beknopte vorm iets over onszelf, hoe wij denken over opvoeding, kennis overdracht, normen en waarden, hoe ons onderwijs is georganiseerd.

Kortom: u krijgt een indruk hoe wij op onze school met de (ùw!) kinderen omgaan.

U zult begrijpen dat deze informatie beperkt is en ook alleen maar bedoeld als een eerste kennismaking. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen te beantwoorden. Eén telefoontje is genoeg om een (vervolg-)afspraak te maken. Graag tot ziens!

Michiel van ‘t Erve

directeur Prins Constantijnschool, Goor.

adres:          Rozenstraat 4

postcode:   7471 JN Goor

tel:                0547-272090

e-mail:         info@prinsconstantijngoor.nl

 

 


Plaats/locatie
Onze school is een protestants-christelijke basisschool, rustig gelegen nabij het centrum van de stad, met het treinstation en het winkelcentrum op loopafstand. Sinds begin cursusjaar 2011-2012 ziten we in ons nieuwe gebouw op de hoek Anjerstraat/Rozenstraat. Ongeveer 200 meter verwijderd van onze oude locatie.

De school
Onze school is onder deel van Stichting MarCant-BSV en is gebaseerd op christelijke normen en waarden. Eigenaarschap van de leerling, zelfstandigheid en leren door spel (onderbouw) vinden wij heel belangrijk. De missie en visie van de school kunt u verder lezen op onze website.

De school bestaat uit ongeveer 8 groepen en het leerlingaantal ligt rond de 210.

 Toelating
Als het kind 4 jaar is mag het naar school, maar is het nog niet leerplichtig. Zodra het 5 jaar geworden is, valt het onder de leerplichtwet en moet het naar school. Om tot de school toegelaten te worden moet men de identiteit van de school respecteren, leerplichtig zijn, en moet verwacht (kunnen) worden dat het kind op zijn plaats is in het reguliere onderwijs. Bij toelating tijdens het cursusjaar vindt altijd overleg plaats met de huidige school.

Voorafgaand aan de datum waarop het kind 4 jaar wordt, komen de kinderen reeds 5 ochtenden kennismaken.

 


Waar de school voor staat
De Prins Constantijnschool wordt gekenmerkt door de onderstaande karakteristieken:

 • Sfeer: wij streven naar een vertrouwde sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen. Gesprekken met kinderen vinden altijd plaats wanneer mocht blijken dat kinderen ‘niet lekker in hun vel zitten’. We zijn alert op pesters en pestgedrag. Daarnaast hebben we een fantastische club medewerkers.
 • Adaptiviteit: zoveel mogelijk kennen en kunnen afstemmen op wat de leerling nodig heeft
 • Zelfstandigheid: bewust aanleren van zelfsturend en verantwoordelijk gedrag.
 • Informatietechnologie: de school beschikt over pc’s en ook hebben we veel chromebooks. Deze worden op diverse manieren ingezet binnen ons onderwijssysteem.
 • Veiligheid: we zijn een goede en veilige plek, zowel pedagogisch als ruimtelijk.
 • Openheid: we streven een goede en open verstandhouding met ouders na.
 • Respect: in en om de school vinden we wederzijds respectvolle omgang wezenlijk.
 • Transparantie: we zijn er voor de kinderen en leggen daar qua doen en laten in alle openheid systematisch verantwoording voor af, anderzijds hebben ouders de gelegenheid ons functioneel te adviseren.
 • Verschillen zijn gewoon: hoewel we nog uitgaan van een groepsgewijze/ klassikale benadering proberen we elk kind datgene aan te reiken wat passend is bij z’n kennen en kunnen, ongeacht de mate van begaafdheid.
 • Niveau: we streven zowel op groepsniveau als op individueel niveau een zo goed mogelijk cognitief niveau na.
 • Professionele cultuur: we staan voor ons vak en ontwikkelen niet alleen onze eigen vaardig¬heden, maar ook de school als organisatie.
 • Modern: we gebruiken binnen ons onderwijs goede en eigentijdse methoden en hulpmiddelen.
 • Ouders: we participeren graag samen met hen.

 


Organisatie van het onderwijs
De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Hierbij zijn jongste en oudsten kleuters bij elkaar in één groep. Dit is gedaan om de sociale ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast zijn de kinderen instaat om van en met elkaar te leren.

In principe zitten de kinderen vanaf groep 3 gerangschikt naar leeftijd in iedere groep. Uiteraard kunnen zich daarin verschillen voordoen.

De individuele ontwikkeling van de kinderen houden we binnen een min of meer klassikale aanpak in het oog. Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om een groep nog een keer te doen.

Het gebeurt vooral als een kind op meerdere punten, ook lichamelijk en emotioneel, achter blijft bij de meeste klasgenootjes en dat de verwachting is dat een extra jaar een positieve uitwerking heeft.

Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken.

Binnen de groepen kennen we, afhankelijk van de activiteiten die plaats vinden, verschillende opstellingen: kring, groepjes, rijtjes, individueel.

Zelfstandig werken vinden we een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We leren kinderen werken met uitgestelde aandacht. In alle groepen wordt gewerkt met blokken zelfstandig werken, dag- en/of weekprogramma’s.

Zorg voor kinderen
Voor kinderen die wat meer zorg behoeven, wordt in eerste instantie hulp geboden binnen de eigen groep, door de eigen leerkracht, tijdens de gewone lessen. Soms heeft een kind speciale hulp nodig. Dit gebeurt binnen of buiten de klas. Deze extra hulp wordt individueel of in een klein groepje gegeven gedurende een aantal weken of voor langere tijd.
De intern begeleider is een belangrijke schakel in ons zorgsysteem voor de leerlingen met leermoeilijkheden alsook de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Contacten met ouders
Om het kind een goede en fijne tijd op onze school te kunnen bieden, vinden wij het van belang om naast het geven van goed onderwijs en het voeren van een helder beleid, ook goede contacten met de ouders te onderhouden. Wij stellen de betrokkenheid van de ouders bijzonder op prijs.

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school. Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.

Als ouders kunt u inspraak uitoefenen over het onderwijs, over de gang van zaken op school, etc. Dat kan o.a. in de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en door lid te worden van de schoolvereniging waaronder onze school valt: Stichting MarCant.

Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks, eind april, worden de Koningsspelen georganiseerd.  Verder wordt aan de volgende sporttoernooien deelgenomen:volleybal, korfbal, voetbal, handbal. De kinderen gaan éénmaal per jaar op schoolreis. De leerlingen van groep 8 gaan niet op schoolreis, maar hebben een schoolkamp.

Natuurlijk doet de school mee aan de kinderoptocht van het Goorse School- en Volksfeest.

Continurooster
Op onze school werken we volgens een  continurooster. Kinderen eten tussen de middag onder leiding van de leerkracht. Vervolgens hebben zij een half uur pauze en spelen dan buiten.

Ouderbijdrage
Deze (vrijwillige) bedrage biedt ruimte voor extra zaken die het onderwijs gewoon wat leuker en aantrekkelijker maken, zoals aanschaf van extra boeken, audiovisuele middelen, materiaal dat gebruikt wordt naast het “gewone” leermiddelenpakket, het publiceren van schoolkranten, het houden van ouderavonden, het organiseren van feesten.