Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken worden fouten gemaakt of ervaren mensen ongewenst gedrag. Ook op een school.
Vaak komt u er onderling wel uit door uw onvrede of klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de
speciaal daarvoor aangewezen schoolcontactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u de hulp inschakelen van de
externe vertrouwenspersoon of uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Interne contactpersoon
Op school zorgt de contactpersoon voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die zich onheus
bejegend voelen of een klacht hebben en er met de betrokken medewerker niet uitkomen. Bij klachten op het gebied
van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag verwijst de interne contactpersoon naar de externe
vertrouwenspersoon. Maar ook in andere situaties kan schoolcontactpersoon adviseren de situatie met de externe
vertrouwenspersoon te bespreken. De schoolcontactpersoon binnen de Prins Constantijn is Saskia Nijland.

Externe contactpersoon
De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers bij de behandeling van klachten waarin
bejegening/wijze van communiceren een rol speelt en waar u binnen de school niet uitkomt. De externe
vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het zoeken naar een oplossing, kan bemiddelen en
ondersteunen bij het indienen van een klacht.
De externe vertrouwenspersoon behandelt alle vragen/klachten vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat er zonder de
toestemming van de vrager, geen informatie wordt doorgegeven aan school of bestuur.
U kunt de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks en zonder toestemming van de school benaderen voor het
bespreken van uw klacht. Wanneer de vertrouwenspersoon niet de aangewezen persoon is om u te ondersteunen,
kijkt zij samen met u welke andere ondersteuningsmogelijkheden er zijn.
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is Anne Overbeek. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-
30642568 of via de mail: info@burooverbeek.nl

Klachtencommissie
Stichting Brigantijn is aangesloten bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), Postbus 82324, 2508 EH Den
Haag, 070-3861697, www.gcbo.nl