Profiel


Plaats/locatie
Onze school is een protestants-christelijke basisschool, rustig gelegen nabij het centrum van Goor, met het treinstation en het winkelcentrum op loopafstand. De school bestaat uit ongeveer 6 groepen en het leerlingaantal ligt rond de 150.

De school
Onze school is onderdeel van Stichting Brigantijn en is gebaseerd op christelijke normen en waarden. Eigenaarschap van de leerling, zelfstandigheid en leren door spel (onderbouw) vinden wij heel belangrijk. Ook is onze school een KiVa-school. Dit betekent dat er structureel aandacht is voor sociale vorming en het tegengaan van pesten. Het motto van KiVa is: ‘Samen maken we er een fijne school van!” De missie en visie van de school kunt u verder lezen op onze website.
Naast de basisvakken Taal, Lezen en Rekenen is er ook veel aandacht voor de brede ontwikkeling. Dit uit zich o.a. in de projectmatige aanpak bij Wereldoriëntatie en het ‘Atelier’ waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 een workshop-aanbod krijgen voor de creatieve vakken, maar ook voor eigentijdse zaken zoals programmeren of techniek.

 Toelating
Als het kind 4 jaar is mag het naar school, maar is het nog niet leerplichtig. Zodra het 5 jaar geworden is, valt het onder de leerplichtwet en moet het naar school. Om tot de school toegelaten te worden moet men de identiteit van de school respecteren, leerplichtig zijn, en moet verwacht (kunnen) worden dat het kind op zijn plaats is in het reguliere onderwijs. Bij toelating tijdens het cursusjaar vindt altijd overleg plaats met de huidige school.

Voorafgaand aan de datum waarop het kind 4 jaar wordt, komen de kinderen reeds 5 ochtenden kennismaken.


Waar de school voor staat
De Prins Constantijnschool wordt gekenmerkt door:

 • Sfeer: wij streven naar een vertrouwde sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen. Gesprekken met kinderen vinden altijd plaats wanneer mocht blijken dat kinderen ‘niet lekker in hun vel zitten’. We zijn alert op pesters en pestgedrag. Daarnaast hebben we een fantastische club medewerkers.
 • Adaptiviteit: zoveel mogelijk kennen en kunnen afstemmen op wat de leerling nodig heeft
 • Zelfstandigheid: bewust aanleren van zelfsturend en verantwoordelijk gedrag.
 • ICT: Vanaf groep 3 heeft ieder kind de beschikking over een ‘eigen’ chromebook.  Deze worden op diverse manieren ingezet binnen ons onderwijssysteem.
 • Veiligheid: we zijn een goede en veilige plek, zowel pedagogisch als ruimtelijk.
 • Openheid: we streven een goede en open verstandhouding met ouders na.
 • Respect: in en om de school vinden we wederzijds respectvolle omgang wezenlijk.
 • Transparantie: we zijn er voor de kinderen en leggen daar qua doen en laten in alle openheid systematisch verantwoording voor af, anderzijds hebben ouders de gelegenheid ons functioneel te adviseren.
 • Verschillen zijn gewoon: hoewel we nog uitgaan van een groepsgewijze/ klassikale benadering proberen we elk kind datgene aan te reiken wat passend is bij z’n kennen en kunnen, ongeacht de mate van begaafdheid.
 • Niveau: we streven zowel op groepsniveau als op individueel niveau een zo goed mogelijk cognitief niveau na.
 • Professionele cultuur: we staan voor ons vak en ontwikkelen niet alleen onze eigen vaardigheden, maar ook de school als organisatie.
 • Modern: we gebruiken binnen ons onderwijs goede en eigentijdse methoden en hulpmiddelen.
 • Ouders: we participeren graag samen met hen.

Organisatie van het onderwijs

In principe zitten de kinderen vanaf groep 3 gerangschikt naar leeftijd in iedere groep. Uiteraard kunnen zich daarin verschillen voordoen.
De individuele ontwikkeling van de kinderen houden we goed in het oog en binnen de mogelijkheden van de groep wordt de leerstof of de instructie aangepast naar het niveau van de leerling. Het leren in de groep blijft wel belangrijk omdat kinderen ook veel leren van elkaar.
Binnen de groepen kennen we, afhankelijk van de activiteiten die plaats vinden, verschillende opstellingen: kring, groepjes, rijtjes, individueel. Op onze school werken we volgens een  continurooster. Kinderen eten tussen de middag onder leiding van de leerkracht. Vervolgens hebben zij een half uur pauze en spelen dan buiten.

Zorg voor kinderen
Voor kinderen die wat meer ondersteuning behoeven, wordt in eerste instantie hulp geboden binnen de eigen groep, door de eigen leerkracht, tijdens de gewone lessen. Soms heeft een kind speciale hulp nodig. Dit gebeurt binnen of buiten de klas. Deze extra hulp wordt individueel of in een klein groepje gegeven gedurende een aantal weken of voor langere tijd.
De intern begeleider is een belangrijke schakel in ons zorgsysteem voor de leerlingen met leermoeilijkheden alsook de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Contacten met ouders
Om het kind een goede en fijne tijd op onze school te kunnen bieden, vinden wij het van belang om, naast het geven van goed onderwijs en het zorgen voor een positief leerklimaat, ook goede contacten met de ouders te onderhouden. Wij stellen de betrokkenheid van de ouders bijzonder op prijs.
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. De medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol in de school. Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.

Buitenschoolse activiteiten
Jaarlijks, eind april, worden de Koningsspelen georganiseerd.  Verder wordt aan de volgende sporttoernooien deelgenomen: volleybal, korfbal, voetbal, handbal. De kinderen gaan éénmaal per jaar op schoolreis. De leerlingen van groep 8 gaan niet op schoolreis, maar hebben een schoolkamp.
Natuurlijk doet de school mee aan de kinderoptocht van het Goorse School- en Volksfeest.