Passend Onderwijs

Met ingang van het cursusjaar 2014/2015 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De bedoeling van passend onderwijs is dat elke school een passend onderwijsaanbod heeft voor elke leerling.

Door een goed klassenmanagement en pedagogisch klimaat zouden zoveel mogelijk kinderen zich moeten ontwikkelen op de basisschool. Dat is een streven waar we als school van harte achter staan.

Wij geven vorm aan passend onderwijs door te werken met groepsplannen. Elk kind wordt op grond van zijn resultaten en behoeften geplaatst in een subgroep die meer of minder instructie van de leerkracht krijgt. In sommige gevallen kan het kind instructie en oefening buiten de groep krijgen.

De behoeften op sociaal emotioneel gebied krijgen ook nadrukkelijk aandacht . Kinderen hebben soms hele verschillende behoeften: de één heeft behoefte aan uitdaging, een prikkelende omgeving. Terwijl een ander behoefte heeft aan een rustige prikkelarme omgeving met veel vaste structuur. We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van kinderen. We vinden het daarbij ook belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen de leerlingen die extra zorg nodig hebben en de overige leerlingen in de groep.